Flowchart: Delay: Text Box: “В и К” оператор на Софийска област
Text Box: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД—София
Заявление №1 за издаване на предварителни данни за наличните “В и К” мрежи и съоръжения около поземлен имот, или за разработване на устройствен план
Заявление №2 за предоставяне >на изходни данни за проектиране на сградни “В и К” отклонения /съгласно изискванията на наредба №4 на МРРБ от 14.09.04г., обн.в ДВ, бр.88 /08.10.04г./
Заявление №3 за предоставяне на данни за проектиране на проводи на техническата инфраструктура
Заявление №4 за съгласуване на проект за ПУП – ПР и/или ПЗ
Заявление №5 за съгласуване на проект за ПУП – ПП
Заявление №6 за съгласуване на проект за сградни “В и К” отклонения и сключване на предварителен договор за присъединяване на недвижимите имоти и потребители на услуги към водоснабдителните и/или канализационни системи
Заявление №7 за съгласуване на проект за разпределителни “В и К” проводи
Заявление №8 за съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електро, телефонни и оптични кабели, топлофикация, газификация)
Заявление №9 за присъединяване към “В и К” мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на “В и К” услуги
Заявление №10 за промяна на партида за ползване на 'В и К' услуги
Споразумителен протокол - приложение към Заявление за промяна партидата на имота по чл.62, ал.2 от Общите условия за предоставяне на 'В и К' услуги на потребителите от „В и К” ЕООД - София
Цени на административни услуги
Начало
Карта на сайта
Контакти
Бизнес клиенти
Частни клиенти
Профил на купувача
Документи
Полезни връзки
Процедури за бизнес клиенти